JKP „Bukulja“ oglašava prodaju sekundarnih sirovina- balirani papir

Javno komunalno preduzeće „Bukulja“ Aranđelovac, ul. Branislava Nušića 1, oglašava prodaju sekundarnih sirovina i to:

Balirani papir – karton putem prikupljanja pisanih ponuda.
JKP „Bukulja“ Aranđelovac otuđuje iz vlasništva napred navedene sekundarne sirovine – balirani papir (karton), po početnoj kupoprodajnoj ceni: balirani papir – karton 4,50 dinara po kilogramu – ukupna kilaža oko 45 t na godišnjem nivou;

U toku preuzimanja sekundarnih sirovina – baliranog papira-kartona merenjem će se utvrditi precizno masa, tako da će prodavac odnosno kupac biti u obavezi da doplati odnosno izvrši povraćaj više uplaćenog avansa.

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene date u ponudi.
Izabrani ponuđač je dužan da cenu uplati u roku od 15 dana od dana izdavanja računa za preuzetu robu, a preuzimanje sekundarnih sirovina sprovešće se sukcesivno na godišnjem nivou.
Sve troškove oko preuzimanja i transporta snosi izabrani ponuđač. PDV-e se obračunava u skladu sa zakonom.
Pravo učešća imaju sva pravna lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u visini od 5.000,00 dinara.
Pravna lica uplaćuju depozit na tekući račun 150–1685–30 Direktna banka, po modelu 97 sa pozivom na broj 14 – 222.
Ponuđač čija ponuda ne bude izabrana dužan je da dostavi broj računa u cilju vraćanja depozita. Uplaćeni iznos depozita vratiće se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, uplaćeni dopozit se ne vraća.
Napred navedene sekundarne sirovine – balirani papir (karton) koja su predmet prodaje mogu se razgledati svakog radnog dana od 08-14 časova do isteka roka za podnošenje ponuda u FCO Magacinu prodavca – u prostorijama RJ Čistoća u Aranđelovcu, ul. Kralja Petra Prvog bb (kod buvljaka). – Kontakt osoba: Mladen Veličković, tel. 064/85 86 115.
Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli u prostorijama JKP „Bukulja“ Aranđelovac i na zvaničnoj internet prezentaciji JKP „Bukulja“ Aranđelovac.
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti i treba da sadrže ponuđenu cenu u nominalnom iznosu, naziv ponuđača, broj telefona, izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa, integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada (papir – karton) Ministarstva za zaštitu životne sredine i dokaz o uplati depozita.  Ponuđač je dužan da pisanu ponudu dostavi do 21.06.2021. godine, najkasnije do 12 sati, u koverti na adresu: JKP „Bukulja“ Aranđelovac, ul. Branislava Nušića br. 1.
Koverat sa ponudom mora imati oznaku „Ponuda – ne otvaraj –„prodaja sekundarnih sirovina – balirani papir – karton“, a na poleđini naziv ponuđača i adresu sa brojem telefona.
Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 21.06.2021. godine, u 13 časova u Upravnoj zgradi preduzeća, ul. Branislava Nušića br.1, ΙΙ sprat, kancelarija br. 28, Aranđelovac. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
O izboru najpovoljnije ponude, odlučivaće posebna komisija imenovana od strane direktora preduzeća.
Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude dostaviće se ponuđačima u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda, a sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se Ugovor.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

JKP „BUKULJA“ ARANĐELOVAC

V.d. direktor Milan Jaćimović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *